R&D&I

Un equip de professionals qualificats configuren el nucli del departament de Recerca + Desenvolupament + innovació (R + D + i). Són els encarregats d’estudiar i dissenyar els processos de síntesi i els corresponents mètodes d’anàlisi dels diferents compostos orgànics.


També es responsabilitzen de monitoritzar els projectes tant d’un API genèric com de la aplicació interna d’una transferència de tecnologia externa, des de l’inici al laboratori fins la seva transferència a nivell industrial, recolzats pels diferents departaments que també contribueixen durant el desenvolupament.

Aquesta coordinació interdepartamental assegura una linealitat i homogeneïtat de criteris en tot el projecte, que considerem essencial per a l’èxit del mateix.

El desenvolupament inicial de la síntesi d’un nou genèric es basa en l’anàlisi profund de 3 aspectes crítics:

  • L’interès comercial dels nostres clients.
  • La situació de patents.
  • La viabilitat de les diferents rutes de síntesi.

En el cas d’un Custom Manufacturing, l’inici del desenvolupament el defineix:

  • L’avaluació de la informació confidencial rebuda pels nostres clients.
  • L’adaptabilitat del procés transferit a les nostres instal•lacions.
MOEHS_Products_RDI_ENG

MOEHS_Products_RDI_ENG